Innkallinger

Årsmøte ekstra 13. mars 2021

Innkalling til ekstra årsmøte 13. mars kl 17:00

På årsmøte 24.10.20 ble det i sak 6 orientert om endring av regnskapsår. Årsmøtevedtak med begrunnelse er vedlagt.

Styret kaller derfor inn til ekstra årsmøte lørdag 13.03.21 kl 17:00 som Teams-møte pga Covid-19 situasjonen.

Lenke til møte: Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ5NmJkMjQtN2ZkYS00ZWNjLWJhNjAtNzVhNGU3MmZlMjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f0e6ba6-dc36-46c2-ab78-4198d8a57a31%22%2c%22Oid%22%3a%22d0300ecf-63ff-48e0-bec7-0abf25ccc2c7%22%7d

Årsmøtepapirer:

Innkalling med stemmeseddel for forhåndsstemming (frist 10. mars 2021)

Vedtekter – med forslag til endringer

Årsregnskap 01.07.-31.12.2020

Revisjonsberetning 2020

Beretning for 2. halvår 2020

Budsjett 2021

Protokoll

STEMMESEDDEL Årsmøte 13.03.2021
Stemmeseddelen skal sendes til olaf@smabrukarlaget.no Skriv gjerne i meldingsteksten hva du stemmer.